Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żerdzi

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żerdzi (powiat puławski, województwo lubelskie).

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Żerdzi, oznaczona numerem 233/2 o powierzchni 0,1243 ha, stanowiąca własność Gminy Żyrzyn. Księga wieczysta KW LU1P/00052871/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest zabudowana niewielkim parterowym budynkiem.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XIII/69/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 39, poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.) przeznaczona jest pod zabudowę rolniczą siedliskową, funkcja uzupełniająca: zabudowa jednorodzinna oraz nieuciążliwe rzemiosło, handel i mała gastronomia. Oznaczona na planie symbolami: MR, MN, UR, UH, UG.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28092,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Żyrzyn w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 10 (pokój nr 5).

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu nie będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. włącznie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 3000,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Żyrzyn Nr 86819110712001000001010005 BS Cyców Oddział w Żyrzynie z tytułem wpłaty: "Wadium na zakup działki w Żerdzi".

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości i dowodu wniesienia wadium.

W przypadku uczestników będących cudzoziemcami, a chcących nabyć przedmiotowe prawo do nieruchomości, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia.

Od obowiązku wniesienia wadium zwolnione są osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do 7 kwietnia 2014 r. oraz przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym.

Wójt Gminy Żyrzyn zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Dodatkowe informacje dotyczące organizowanego przetargu można uzyskać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Żyrzyn lub pod numerem telefonu (81)8814226.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia