Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Zapytania i wyjaśnienia
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dla przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku gimnazjum i przedszkola
w Żyrzynie

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na zapytania te zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Które budynki należy pozostawić, a które przewidziane są do rozbiórki? Prosimy o wskazanie na mapie.

Odpowiedź

Pozostawić należy budynek szkoły podstawowej. Budynek istniejącego przedszkola przeznaczony jest do rozbiórki ale dopiero w momencie, gdy jego funkcję przejmie nowe przedszkole, rozbiórka garaży możliwa jest wcześniej, jeżeli koliduje z projektowanymi obiektami. Zał. mapa.

Pytanie Nr 2

Jaka jest obecna funkcja istniejących budynków znajdujących się na obszarze opracowania?

Odpowiedź

Znajdujące się na obszarze opracowania budynki - mapa to:

  1. Szkoła Podstawowa
  2. Przedszkole
  3. Garaże i pomieszczenie gospodarcze

Pytanie Nr 3

Proszę wskazać, które drzewa należy pozostawić. W planie miejscowym jest mowa o dwóch pomnikach przyrody. Prosimy o wskazanie ich na mapie.

Odpowiedź

Pomniki przyrody, o których jest mowa, usytuowane są poza obszarem działek przewidzianych do projektowania.

Pytanie Nr 4

Czy jest dokumentacja archiwalna istniejących budynków znajdujących się na obszarze opracowania?

Odpowiedź

Posiadamy dokumentację archiwalną istniejącego budynku szkoły podstawowej. Brak dokumentacji pozostałych budynków.

Pytanie Nr 5

W SIWZ wskazano projekt przyłączy. Rozumiemy, że są one w obrębie działki (w pasie do 20 m). Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź

Przyłącza tlf, wod.-kan., co, cwu i gaz ziemny, o których jest mowa w SWIZ - tak. Przyłącze energetyczne należy zaprojektować od istniejącej stacji transformatorowej (około 100 m). Należy przewidzieć wymianę transformatora.

Pytanie Nr 6

Czy dysponują Państwo aktualizowana mapą do celów projektowych?

Odpowiedź

Aktualizacja mapy do celów projektowych, wykonana w skali 1:500 wg stanu z 07-04-2008, jest zadaniem wykonawcy projektu.

Pytanie Nr 7

Jakich rozmiarów salę sportową należy przewidzieć w projekcie?

Odpowiedź

Podaliśmy wymiary sali (20x40) m, tak aby mieściło się w niej pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej z zapleczem sanitarnym i niezależnym wejściem.

Pytanie Nr 8

Czy w koncepcji gimnazjum należy zaprojektować osobno 9 klas dla 9-ciu oddziałów i dodatkowo 10 pracowni przedmiotowych, czy te 9 oddziałów zawiera się w pracowniach przedmiotowych?

Odpowiedź

W koncepcji gimnazjum 9 oddziałów zawiera się w pracowniach przedmiotowych.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015