Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
11.4.2018
Informacja o badaniach mammograficznych w Żyrzynie
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
30.3.2018
Wydarzenia: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: Spotkanie autorskie z Panią Barbarą Miluską "Odwiedzaj swoje wspomnienia"
30.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
29.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
28.3.2018
Przyjmowanie wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest
28.3.2018
Galeria fotografii: Dzień Kobiet w świetlicy w Żyrzynie
28.3.2018
Galeria fotografii: Ferie w świetlicy w Żyrzynie
23.3.2018
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę samochodu osobowego 9-miejscowego,
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego 9-miejscowego,
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Samochód powinien spełniać co najmniej aktualne wymogi techniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz następujące warunki:

 • Rok produkcji: 2008 r.
 • silnik wysokoprężny spełniający normy emisji substancji, szkodliwych EURO IV o pojemności do 2500 cm3,
 • moc minimum 115 KM,
 • obrotomierz elektroniczny,
 • rozstaw osi minimum 3400 mm,
 • skrzynia biegów 6-stopniowa,
 • fotele w układzie: fotel kierowcy i podwójny fotel koło kierowcy; trzyosobowy fotel w I rzędzie ze składanym fotelem zewnętrznym (z prawej strony); trzyosobowy fotel w II rzędzie,
 • wspomaganie układu kierowniczego,
 • system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS),
 • poduszka powietrzna kierowcy,
 • pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących,
 • zagłówki,
 • nadwozie przeszklone, szyby termoizolacyjne,
 • trzecie światło STOP,
 • światło przeciwmgielne z tyłu,
 • reflektory przednie halogenowe,
 • elektroniczne sterowanie szyb i lusterek zewnętrznych w kabinie kierowcy,
 • dodatkowy wymiennik ciepła w przestrzeni pasażerskiej,
 • oświetlenie przedziału pasażerskiego,
 • podłoga antypoślizgowa,
 • tapicerka kabiny kierowcy i części pasażerskiej,
 • drzwi boczne przesuwane z prawej strony,
 • tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone z wycieraczkami i spryskiwaczem,
 • zabezpieczenie przed kradzieżą - immobiliser,
 • centralny zamek,
 • klimatyzacja z regulacją manualną,
 • najazdy do wprowadzenia wózka inwalidzkiego,
 • stanowisko dla 1 wózka inwalidzkiego usytuowane z tyłu pojazdu zamiennie z jednym fotelem w II rzędzie lub bez konieczności demontażu fotelu (listwy cargo, pasy mocujące wózek, pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim),
 • kolor nadwozia wiśniowy, bordowy lub podobny,
 • oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe),
 • samochód powinien posiadać Homologację Ministerstwa Infrastruktury jako samochód osobowy 9-miejscowy który wyjechał z fabryki jako auto 9-osobowe oraz homologację do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • komplet dodatkowych 4 sztuk opon zimowych z felgami,
 • instalacja radiowa wraz z radioodtwarzaczem CD,
 • komplet dywaników gumowych, apteczka, gaśnica, kamizelka odblaskowa, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe z koszem,
 • gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów - min. 24 miesiące,
 • gwarancja na lakier - min. 36 miesięcy,
 • gwarancja na perforacje nadwozia - min. 10 lat,
 • osłony nadkoli.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.60.00-3.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Termin dostawy: 30.11.2008.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Udział w postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności - wykonawca składający ofertę musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem,
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie: każdy z wykonawców musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. W odniesieniu do warunków niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, kadrowego oraz sytuacji finansowej, muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostania zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w pkt 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki wykonawca spełni.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)Formularz oferty wg załącznika nr 1 do specyfikacji.
2)Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego w stosunku do wykonawcy (przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy):
-informacja ogólna o wykonawcy wg załącznika nr 2,
-oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru dołączonego do specyfikacji stanowiącego załącznik nr 3.
3)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4)W przypadku wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo określone w pkt. 5.4 SIWZ.
5)Dowód wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, pokój nr 9 lub z bieżącej strony.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, pokój nr 9 do 23.09.2008 do godz. 1000.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015