Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt budynku gminnego przedszkola i gimnazjum z salą gimnastyczną w Żyrzynie

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania do regulaminu konkursu, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Czy teren wyodrębniony jako lokalizacja przyszłej inwestycji w postaci szkoły, przedszkola oraz sali gimnastycznej na którą został rozpisany konkurs, jest objęta Miejscowym Planem Zabudowy, czy istnieją zapisy ograniczające formę zabudowy architektonicznej.

Odpowiedź:

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję tj. działki ewidencyjne nr 340/2, 340/3, 339/4, 341 położone w Żyrzynie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn przeznaczone są pod usługi oświaty. Plan w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej dopuszcza różne formy kształtowania zabudowy pod warunkiem harmonijnego wpisania w kontekst krajobrazowy.

Pytanie Nr 2:

W punkcie mówiącym o nagrodach zastrzeżone zostało prawo do nie wypłacenia nagród pracom, które nie uzyskają 50 punktów. Ocena jurorów z założenia służy do porównania prac miedzy sobą. Zdarzają się konkursy, które są surowo oceniane i nawet zwycięska praca otrzymuje mniej niż 50 punktów. Czy możliwe jest usunięcie tego zapisu i przyznanie nagród pieniężnych niezależnie od osiągniętego wyniku trzem najlepszym pracom.

Odpowiedź:

Wprowadzenie takiego zapisu ma na celu przyznanie nagród tylko dobrym pracom. Ponadto wydatki publiczne zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, dlatego wprowadzenie takiego zapisu jest słuszne.

Pytanie Nr 3:

Ograniczyliście państwo cenę wykonania projektu do 180000 zł. Biorąc pod uwagę zakres opracowania i koszty przygotowania takiego projektu jest to cena 10 razy za mała. Proszę o wyjaśnienie czy jest to błąd literowy.

Odpowiedź:

Kwota na wykonanie dokumentacji projektowej określona została w budżecie gminy na rok 2008 r. w wysokości 200000 zł. Jeżeli najtańsza oferta przekroczy kwotę zabezpieczoną w budżecie, Rada Gminy może zwiększyć środki na wykonanie projektów, w przeciwnym wypadku należało będzie ograniczyć zakres prac projektowych lub zrezygnować z udzielenia zamówienia.

Pytanie Nr 4:

Jednym z kryteriów jest szacunkowy koszt realizacji inwestycji. Czy jest określone na jakiej podstawie ten koszt ma być oszacowany? Czy może to być uproszczony kosztorys w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud?

Odpowiedź:

Proszę sporządzić uproszczone kosztorysy w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015