Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt budynku gminnego przedszkola i gimnazjum z salą gimnastyczną w Żyrzynie

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania do regulaminu konkursu, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Czy teren wyodrębniony jako lokalizacja przyszłej inwestycji w postaci szkoły, przedszkola oraz sali gimnastycznej na którą został rozpisany konkurs, jest objęta Miejscowym Planem Zabudowy, czy istnieją zapisy ograniczające formę zabudowy architektonicznej.

Odpowiedź:

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję tj. działki ewidencyjne nr 340/2, 340/3, 339/4, 341 położone w Żyrzynie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn przeznaczone są pod usługi oświaty. Plan w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej dopuszcza różne formy kształtowania zabudowy pod warunkiem harmonijnego wpisania w kontekst krajobrazowy.

Pytanie Nr 2:

W punkcie mówiącym o nagrodach zastrzeżone zostało prawo do nie wypłacenia nagród pracom, które nie uzyskają 50 punktów. Ocena jurorów z założenia służy do porównania prac miedzy sobą. Zdarzają się konkursy, które są surowo oceniane i nawet zwycięska praca otrzymuje mniej niż 50 punktów. Czy możliwe jest usunięcie tego zapisu i przyznanie nagród pieniężnych niezależnie od osiągniętego wyniku trzem najlepszym pracom.

Odpowiedź:

Wprowadzenie takiego zapisu ma na celu przyznanie nagród tylko dobrym pracom. Ponadto wydatki publiczne zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, dlatego wprowadzenie takiego zapisu jest słuszne.

Pytanie Nr 3:

Ograniczyliście państwo cenę wykonania projektu do 180000 zł. Biorąc pod uwagę zakres opracowania i koszty przygotowania takiego projektu jest to cena 10 razy za mała. Proszę o wyjaśnienie czy jest to błąd literowy.

Odpowiedź:

Kwota na wykonanie dokumentacji projektowej określona została w budżecie gminy na rok 2008 r. w wysokości 200000 zł. Jeżeli najtańsza oferta przekroczy kwotę zabezpieczoną w budżecie, Rada Gminy może zwiększyć środki na wykonanie projektów, w przeciwnym wypadku należało będzie ograniczyć zakres prac projektowych lub zrezygnować z udzielenia zamówienia.

Pytanie Nr 4:

Jednym z kryteriów jest szacunkowy koszt realizacji inwestycji. Czy jest określone na jakiej podstawie ten koszt ma być oszacowany? Czy może to być uproszczony kosztorys w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud?

Odpowiedź:

Proszę sporządzić uproszczone kosztorysy w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015