Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt budynku gminnego przedszkola i gimnazjum z salą gimnastyczną w Żyrzynie

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

ogłasza konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt budynku gminnego przedszkola i gimnazjum z salą gimnastyczną w Żyrzynie

Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku przedszkola i gimnazjum z salą gimnastyczną na działkach ewidencyjnych nr 340/2, 340/3, 339/4, 341 w Żyrzynie wraz z zagospodarowaniem obejmującym boisko szkolne, ogródek przedszkolny, dojazdy i parkingi zgodnie z ustaleniami merytorycznymi warunków konkursu.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania typowej dokumentacji projektowej do adaptacji.

Przy opracowywaniu koncepcji należy uwzględnić rozbiórkę istniejących garaży oraz budynku przedszkola na działce ewidencyjnej nr 340/3. Do czasu oddania nowego budynku przedszkola istniejący budynek musi pełnić funkcję dotychczasową.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74222000-2 - Usługi projektowania architektonicznego

Uczestnicy konkursu musza spełniać następujące wymagania:

1.Złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.
2.Prowadzić działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
3.Spełniać wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4.W okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywali co najmniej 2 usługi projektowe polegające na opracowaniu koncepcji lub projektu budowlanego obiektu o funkcji oświatowej lub publicznej o łącznej wartości prac projektowych powyżej 300000 zł brutto.
5.Wykażą się osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia oraz uprawnienia do projektowania w specjalnościach:
-architektonicznej - 1 osoba,
-konstrukcyjnej - 1 osoba,
-drogowej - 1 osoba,
-instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba,
i przynależą do odpowiednich Izb Samorządu Zawodowego.
6.Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 200000 zł.

Prace konkursowe zgodne tematycznie z przedmiotem konkursu oraz formalnie z wymaganiami regulaminu, zostaną ocenione według następujących kryteriów:

1)cena - do 20 pkt,
2)oryginalność wykreowanej idei projektowej i walory architektoniczne - do 30 pkt,
3)funkcjonalność obiektu - do 20 pkt,
4)przewidywany łączny koszt realizowanej inwestycji oszacowany na podstawie rozwiązań przyjętych w pracy konkursowej - do 30 pkt.

Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu będzie udostępniony na stronie internetowej zamawiającego bądź w siedzibie zamawiającego do dnia 29.10.2008.

Koszt przygotowania wersji papierowej regulaminu wynosi 30 zł.

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 18.08.2008 o godz. 1500.

Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 29.10.2008 o godz. 1500.

Miejsce: Urząd Gminy w Żyrzynie, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, pokój nr 9.

Rodzaj I wysokość nagród:

Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wypłacone, pod warunkiem, że praca uzyska co najmniej 50 pkt na 100 możliwych do uzyskania:

I nagroda:dla zwycięskiej pracy konkursowej: zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, a także pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z warunkami umowy, dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych.)
II nagroda:dla drugiej pracy konkursowej zostanie przyznana nagroda pieniężna 3000 zł (trzy tysiące złotych).
III nagroda:dla trzeciej pracy konkursowej zostanie przyznana nagroda pieniężna 2000 zł (dwa tysiące złotych).

Ogłoszenie o niniejszym konkursie zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2008 i zarejestrowane pod nr 170684.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015