Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Zaproszenie do składania ofert na zakup drzew
wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

zaprasza do składania ofert na zakup 21 szt. drzew rosnących na działce nr 340/2 i 341 obok boiska szkolnego w Żyrzynie,
wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu

Gmina Żyrzyn uzyskała pozytywne decyzje (SR.XI.7162/1/2008 i SR.XI.7162/2/2008) zezwalające na usunięcie ww drzew.

Decyzje te dotyczą:

  • 5 szt. jarząbu pospolitego o obwodach pni: 46 cm, 74 cm, 52 cm, 60 cm, 61 cm,
  • 7 szt. grochodrzewu o obwodach pni: 128 cm, 172 cm, 164 cm, 150 cm, 115 cm, 140 cm, 140 cm i 2 szt. dwupniowych o obwodach: 25 cm i 35 cm oraz 160 cm i 205 cm,
  • 5 szt. lipy drobnolistnej o obwodach pni: 206 cm, 141 cm, 137 cm, 157 cm, 153 cm,
  • 1 szt. dębu czerwonego o obwodzie pnia 138 cm,
  • 1 szt. klonu pospolitego obwodzie pnia 88 cm.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Do składania ofert uprawnione są na jednakowych warunkach: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wycinka musi być przeprowadzona przez osoby uprawnione do wykonywania działalności polegającej na wycince drzew oraz posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna i uprzątnięciem terenu ponosi oferent.

Wymagany termin usunięcia drzew: do dnia 30 lipca 2008 r.

Proponowana cena ofertowa stanowić będzie różnicę szacowanej wartości wskazanych do wycinki drzew pomniejszoną o koszt ich wycinki i uprzątnięcia terenu i nie może być wartością ujemną. Do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień i ubezpieczenia osoby (firmy), która dokona wycinki.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej "Oferta na zakup drzew rosnących w Żyrzynie wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu" w terminie do dnia 11 lipca 2008 r. do godziny 1500 do Urzędu Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn - pokój nr 9.

Wszyscy oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni pisemnie.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015