Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Zaproszenie do składania ofert na zakup drzew
wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

zaprasza do składania ofert na zakup 21 szt. drzew rosnących na działce nr 340/2 i 341 obok boiska szkolnego w Żyrzynie,
wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu

Gmina Żyrzyn uzyskała pozytywne decyzje (SR.XI.7162/1/2008 i SR.XI.7162/2/2008) zezwalające na usunięcie ww drzew.

Decyzje te dotyczą:

  • 5 szt. jarząbu pospolitego o obwodach pni: 46 cm, 74 cm, 52 cm, 60 cm, 61 cm,
  • 7 szt. grochodrzewu o obwodach pni: 128 cm, 172 cm, 164 cm, 150 cm, 115 cm, 140 cm, 140 cm i 2 szt. dwupniowych o obwodach: 25 cm i 35 cm oraz 160 cm i 205 cm,
  • 5 szt. lipy drobnolistnej o obwodach pni: 206 cm, 141 cm, 137 cm, 157 cm, 153 cm,
  • 1 szt. dębu czerwonego o obwodzie pnia 138 cm,
  • 1 szt. klonu pospolitego obwodzie pnia 88 cm.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Do składania ofert uprawnione są na jednakowych warunkach: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wycinka musi być przeprowadzona przez osoby uprawnione do wykonywania działalności polegającej na wycince drzew oraz posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna i uprzątnięciem terenu ponosi oferent.

Wymagany termin usunięcia drzew: do dnia 30 lipca 2008 r.

Proponowana cena ofertowa stanowić będzie różnicę szacowanej wartości wskazanych do wycinki drzew pomniejszoną o koszt ich wycinki i uprzątnięcia terenu i nie może być wartością ujemną. Do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień i ubezpieczenia osoby (firmy), która dokona wycinki.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej "Oferta na zakup drzew rosnących w Żyrzynie wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu" w terminie do dnia 11 lipca 2008 r. do godziny 1500 do Urzędu Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn - pokój nr 9.

Wszyscy oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni pisemnie.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia