Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
11.4.2018
Informacja o badaniach mammograficznych w Żyrzynie
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
30.3.2018
Wydarzenia: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: Spotkanie autorskie z Panią Barbarą Miluską "Odwiedzaj swoje wspomnienia"
30.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
29.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
28.3.2018
Przyjmowanie wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest
28.3.2018
Galeria fotografii: Dzień Kobiet w świetlicy w Żyrzynie
28.3.2018
Galeria fotografii: Ferie w świetlicy w Żyrzynie
23.3.2018
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości przekraczającej kwotę 14 tys. €, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na roboty budowlane

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie kompleksu sportowego
wg programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć odpłatnie w cenie 40 zł w sekretariacie Urzędu Gminy Żyrzyn w pok. Nr 9 lub pobrać z bieżącej strony.

1. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Kody CPV:

 • 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
 • 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

2.1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m2 (pole gry 26,0 m x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna
- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2a do SIWZ) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1a do SIWZ).

Nawierzchnia do piłki nożnej

Nawierzchnia syntetyczna typu "sztuczna trawa" o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załączniki nr 1a do SIWZ) i ST (załącznik nr 2a do SIWZ).

Wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki

2.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 (pole do gry 15,1 m x 28,1 m)

Podbudowa: podbudowa przepuszczalna z dodatkowym drenażem liniowym ACO.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załączniki nr 1a do SIWZ) i ST (załącznik nr 2a do SIWZ).

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2a do SIWZ) i ST.(załącznik nr 1a do SIWZ).

Technologie układania nawierzchni: technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET. Dolna warstwa z granulatu SBR min 8 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 6 mm.

Wyposażenie do piłki koszykowej

 • obręcz do koszykówki uchylna i siatka do obręczy - 2 sztuki
 • tablica do koszykówki o wym. 180 cm x 105 cm - 2 sztuki
 • mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
 • konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

Wyposażenie do piłki siatkowej

 • słupki do siatkówki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki
 • siatka całosezonowa - 1 sztuka

2.3. Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2a do SIWZ) oraz ST (załącznik nr 1a do SIWZ).

2.4. Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły docelowo projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m montowane w II etapie realizacji inwestycji. W obecnym etapie należy wykonać przyłącze energetyczne n.n., wewnętrzne zalicznikowe linie kablowe, linie kablowe oświetlenia boisk oraz wykonać fundamenty dla słupów oświetleniowych. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2b do SIWZ) oraz ST (załącznik nr 1b do SIWZ).

2.5. Chodniki

Ciągi komunikacyjne - kostka betonowa gr. min 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej, na podbudowie z piasku i tłucznia, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2a do SIWZ) oraz ST (zał. Nr 1a do SIWZ).

2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2a do SIWZ) i ST (załącznik nr 1a do SIWZ).

2.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

 • Załączniki Nr 1a i Nr 1b - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Załączniki Nr 2a i Nr 2b - Dokumentacje projektowe
 • Załączniki Nr 3a i Nr 3b - Przedmiary robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną - 60 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

3. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 4 miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności,
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a)Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem (zakończone), jako generalny wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej i wartości robót nie mniejszej niż 500 tys. zł. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru,),
b)Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
-konstrukcyjno-budowlanej,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a)Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości minimum 500000 zł,
b)Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 5 oraz Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)Wykaz dwóch wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej i wartości robót nie mniejszej niż 500 tys. zł. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru,) - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
4)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
1)konstrukcyjno-budowlanej,
2)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).
5)Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości 500000 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6)Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Informacje na temat wadium

Przystąpienie do przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryterium wyboru ofert stanowi cena - waga: 100%.

9. Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 9 w terminie do dnia 16 lipca 2008 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2008 r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy Żyrzyn - pokój nr 5.

10. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Pozostałe informacje

Zamawiający nie przewiduje:

1)zawarcia umowy ramowej,
2)ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3)wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało przesłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 czerwca 2008 r. i zarejestrowane pod nr 140839-2008.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015