Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości przekraczającej kwotę 14 tys. €, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na roboty budowlane

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

ogłasza przetarg nieograniczony

na remont dróg gminnych na terenie Gminy Żyrzyn

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć nieodpłatnie w sekretariacie Urzędu Gminy Żyrzyn w pok. Nr 9 lub pobrać z bieżącej strony.

Zakres robót:

Zadanie 1: Remont dróg gminnych gruntowych
Kod CPV 45.11.12.00-0

1)wyrównanie dróg gminnych poprzez dowiezienie pospółki drogowej w ilości 2502 ton
2)wyrównanie dróg gminnych poprzez dowiezienie tłucznia w ilości 270 ton

Zadanie 2: Remont dróg gminnych asfaltowych
Kod CPV 45.23.32.52-0

1)uzupełnienie ubytków w nawierzchni grysem i emulsją asfaltową:
a)głębokości do 6 cm - 12,46 m2
b)głębokości do 8 cm - 10,14 m2
2)pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsją asfaltową - 1810,00 m2
3)podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsja asfaltową - 1050,00 m2

Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie 1 - 4 miesiące od dnia podpisania umowy
Zadanie 2 - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają następujące wymogi:

  • określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryterium wyboru ofert stanowi cena: 100%.

Przystąpienie do przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 9 w terminie do dnia 5 czerwca 2008 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2008 r. o godz. 1030.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od terminu składania ofert.

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało przesłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 maja 2008 r. i zarejestrowane pod numerem 100410-2008.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015