Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2007
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina Żyrzyn w LGD "Zielony Pierścień"

W najbliższych miesiącach rozpocznie się wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzianego na lata 2007-2013, z którego korzystać będą m.in. samorządy, a także podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz podmioty społeczne i osoby fizyczne z obszarów wiejskich działające na rzecz swoich społeczności lokalnych. Jedną z osi tego programu jest LEADER.

W ramach tej osi będzie można ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej na projekty dotyczące m.in. odnowy i rozwoju wsi, współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, rozwoju agroturystyki i turystyki oraz inne inicjatywy oddolne pod warunkiem, że zainteresowane podmioty utworzą Lokalną Grupę Działania (LGD) w formie stowarzyszenia, która swoim zasięgiem obejmie obszar spójny pod względem np. przyrodniczym, geograficznym, kulturowym, gospodarczym lub turystycznym i koordynować będzie wdrażanie wspólnej Lokalnej Strategii Działania opracowanej przez jej członków. Główną korzyścią wynikającą z członkostwa w LGD dla mieszkańców naszej gminy będą mogły być tzw. "małe granty".

Zakres pomocy w ramach "małych projektów" obejmuje:

1)podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;
2)podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:
-udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
-organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
3)rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
-promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
-kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
-kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
4)rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
-utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;
-budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych
5)zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione, w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
6)zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
-prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;
-odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu;
-remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia;
7)rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.

Wysokość pomocy na operacje z zakresu "małych projektów" wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł.

Jesienią br. Gmina Nałęczów zainicjowała utworzenie spójnej pod względem gospodarczym i przyrodniczym LGD w formie stowarzyszenia. Na tę inicjatywę pozytywnie wypowiedziało się 12 gmin. Jej członkami będą mogli być również mieszkańcy naszej gminy, a także podmioty gospodarcze i społeczne z Gminy Żyrzyn.

Na spotkaniu w dniu 7 listopada br. na które zostali zaproszeni mieszkańcy naszej gminy Pan Zbigniew Pacholik z Urzędu Miasta w Nałęczowie przedstawił założenia osi LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz omówił możliwości korzystania z funduszy dostępnych w ramach tego programu przez mieszkańców naszej gminy. Na spotkanie przybyło 85 osób wśród nich byli rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Urzędu Gminy.

Podczas spotkania uczestnicy jednogłośnie podjęli decyzję o przystąpieniu podmiotów, osób fizycznych oraz Gminy Żyrzyn do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień".

Na sesji, która odbędzie się 28 grudnia br. Rada Gminy Żyrzyn będzie głosować nad uchwałą o przystąpieniu Gminy Żyrzyn do LGD.

W dniu 3 stycznia 2008 r. o godz. 1600 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury w Nałęczowie odbędzie się zebranie założycielskie LGD Zielony Pierścień na które pojedzie delegacja z naszej gminy licząca od 15 do 20 osób - będą to członkowie założyciele. Na kolejnym spotkaniu po zakończonych procedurach rejestracji stowarzyszenia wybrane zostaną władze stowarzyszenia, czyli zarząd i rada programowa. Następnie LGD przystąpi do utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, która zostanie zgłoszona do konkursu i po ewentualnym wybraniu przez Marszałka Województwa Lubelskiego sfinansowana z PROW.

W miarę podejmowanych kolejnych kroków związanych z naszą LGD będziemy państwa na bieżąco o nich informowali.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Urzędu Gminy do Pana Marcina Suleja.

Zastępca Wójta
Marcin Sulej

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015