Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2007
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina Żyrzyn w LGD "Zielony Pierścień"

W najbliższych miesiącach rozpocznie się wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzianego na lata 2007-2013, z którego korzystać będą m.in. samorządy, a także podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz podmioty społeczne i osoby fizyczne z obszarów wiejskich działające na rzecz swoich społeczności lokalnych. Jedną z osi tego programu jest LEADER.

W ramach tej osi będzie można ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej na projekty dotyczące m.in. odnowy i rozwoju wsi, współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, rozwoju agroturystyki i turystyki oraz inne inicjatywy oddolne pod warunkiem, że zainteresowane podmioty utworzą Lokalną Grupę Działania (LGD) w formie stowarzyszenia, która swoim zasięgiem obejmie obszar spójny pod względem np. przyrodniczym, geograficznym, kulturowym, gospodarczym lub turystycznym i koordynować będzie wdrażanie wspólnej Lokalnej Strategii Działania opracowanej przez jej członków. Główną korzyścią wynikającą z członkostwa w LGD dla mieszkańców naszej gminy będą mogły być tzw. "małe granty".

Zakres pomocy w ramach "małych projektów" obejmuje:

1)podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;
2)podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:
-udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
-organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
3)rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
-promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
-kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
-kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
4)rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
-utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;
-budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych
5)zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione, w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
6)zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
-prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;
-odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu;
-remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia;
7)rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.

Wysokość pomocy na operacje z zakresu "małych projektów" wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł.

Jesienią br. Gmina Nałęczów zainicjowała utworzenie spójnej pod względem gospodarczym i przyrodniczym LGD w formie stowarzyszenia. Na tę inicjatywę pozytywnie wypowiedziało się 12 gmin. Jej członkami będą mogli być również mieszkańcy naszej gminy, a także podmioty gospodarcze i społeczne z Gminy Żyrzyn.

Na spotkaniu w dniu 7 listopada br. na które zostali zaproszeni mieszkańcy naszej gminy Pan Zbigniew Pacholik z Urzędu Miasta w Nałęczowie przedstawił założenia osi LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz omówił możliwości korzystania z funduszy dostępnych w ramach tego programu przez mieszkańców naszej gminy. Na spotkanie przybyło 85 osób wśród nich byli rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Urzędu Gminy.

Podczas spotkania uczestnicy jednogłośnie podjęli decyzję o przystąpieniu podmiotów, osób fizycznych oraz Gminy Żyrzyn do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień".

Na sesji, która odbędzie się 28 grudnia br. Rada Gminy Żyrzyn będzie głosować nad uchwałą o przystąpieniu Gminy Żyrzyn do LGD.

W dniu 3 stycznia 2008 r. o godz. 1600 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury w Nałęczowie odbędzie się zebranie założycielskie LGD Zielony Pierścień na które pojedzie delegacja z naszej gminy licząca od 15 do 20 osób - będą to członkowie założyciele. Na kolejnym spotkaniu po zakończonych procedurach rejestracji stowarzyszenia wybrane zostaną władze stowarzyszenia, czyli zarząd i rada programowa. Następnie LGD przystąpi do utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, która zostanie zgłoszona do konkursu i po ewentualnym wybraniu przez Marszałka Województwa Lubelskiego sfinansowana z PROW.

W miarę podejmowanych kolejnych kroków związanych z naszą LGD będziemy państwa na bieżąco o nich informowali.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Urzędu Gminy do Pana Marcina Suleja.

Zastępca Wójta
Marcin Sulej

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia