Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2008
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2008 roku

W celu odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, producenci rolni, których grunty położone są na terenie gminy Żyrzyn składają wnioski do Wójta Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn.

W 2008 roku zwrot podatku wynosić będzie iloczyn: 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych.

Limit na 2008 rok oblicza się następująco: 0,85 zł/l x 86 x powierzchnia użytków rolnych wg stanu na dzień 1 kwietnia danego roku.

W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych należy przedstawić faktury VAT na 86 l oleju napędowego aby uzyskać maksymalną wielkość 73,10 zł dopłaty do 1 ha użytków rolnych.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego:

1.Termin składania wniosków: od 1 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r.
2.Druki wniosków można pobrać w Gminnym Centrum Informacji.
3.Wnioski przyjmowane są w Gminnym Centrum Informacji.
4.Do wypełnionego wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r.
5.Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać:
a)imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i producenta rolnego oraz ich adresy;
b)numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
c)dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
d)nazwę towaru;
e)jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów;
f)cenę jednostkową towaru bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
g)wartość towarów, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
h)stawki podatku;
i)sumę wartości sprzedaży netto towarów z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
j)kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
k)wartość sprzedaży towarów wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
l)kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 2-31 maja 2008 r., na podstawie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015