Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2006
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Budżet 2006 roku - jaki będzie?

Informację o budżecie
przedstawia Wójt Gminy Żyrzyn
Andrzej Bujek

Rada Gminy Żyrzyn uchwaliła budżet na rok 2006 w dniu 21 grudnia 2005 roku.

Nasze dochody wyniosą 11.387.742 zł, a to oznacza, że będą wyższe o 10 procent od planowanych w roku ubiegłym. Ich podstawowymi źródłami będzie subwencja ogólna z budżetu państwa i dotacje kształtujące się na poziomie 5.822.000 zł oraz wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych w wysokości 2.764.000 zł, na wsparcie inwestycyjne planujemy pozyskać kwotę 820.000 zł. W 2006 roku zmaleją wpływy z podatku rolnego i wyniosą 363.000 zł. Podatek rolny z hektara przeliczeniowego wyniesie więc 69,70 zł w skali roku i będzie niższy o 17,80 zł w stosunku do 2005 roku.

Nasze wydatki w stosunku do 2005 roku wzrosną o 12 procent i wyniosą 11.687.742 zł. Jak zwykle najwięcej przeznaczymy na oświatę i wychowanie, bowiem utrzymujemy cztery szkoły podstawowe z czterema punktami filialnymi, gimnazjum oraz przedszkola. To będzie kosztować 5.451.000 zł. Z kolei blisko 1.830.000 zł pochłoną wydatki na opiekę społeczną, czyli świadczenia rodzinne, zasiłki i dożywianie. Prawie 200.000 zł stanowić będą wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Wydatki na sport to kwota 75.800 zł. Pieniądze te, po rozpatrzeniu złożonych ofert w rozpisanym konkursie, trafią do naszych klubów sportowych, a są to: Żyrzyniak, Awans, Start, Tempo i Bumerang. Blisko 293.000 zł przeznaczymy na edukacyjną opiekę wychowawczą i stypendia. W stosunku do ubiegłego roku o 1 procent wzrosną wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i wyniosą 895.000 zł, w tej kwocie są uwzględnione środki na wymianę dachu na budynku administracyjnym.

W 2005 r. wybudowaliśmy odcinki asfaltowe dróg gminnych w Kośminie i Zagrodach oraz oświetlenie drogi w Osinach, zaś wspólnie z powiatem drogę w Parafiance i odcinek chodnika w Żyrzynie. W sumie na zadania te wydaliśmy z naszej kasy 422.000 zł. Wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową w Szkole Podstawowej w Skrudkach za 80.437 zł oraz część wodociągu w Żyrzynie i Zagrodach za kwotę 255.000 zł, a także zakupiliśmy samochód strażacki dla OSP Kotliny i działki gruntu pod drogę łączącą Cezaryn i Parafiankę. Kontynuowane są prace projektowe dotyczące wymiany wodociągu w Kotlinach i budowy chodnika w Strzyżowicach.

Również w bieżącym roku mamy ambitne plany w zakresie inwestycji, na które chcemy przeznaczyć 1.950.000 zł. Najistotniejszym zadaniem będzie budowa drogi gminnej w Zagrodach za kwotę 1.010.000 zł. Dalej będziemy kontynuować wymianę wodociągu Żyrzyn - Zagrody z rur azbestowo-cementowych na polietylenowe, za 270.000 zł.

Zamierzamy również, przy współpracy z Zarządem Województwa Lubelskiego, wybudować chodnik przy drodze wojewódzkiej w Osinach. Prace te zostały oszacowane na 124.000 zł, z czego 60 procent pokryje budżet gminy. Osiny mogą też liczyć w 2006 r. na opracowanie projektu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Przygotowany zostanie także projekt rozbudowy Domu Strażaka w Żyrzynie i remizy strażackiej w Kotlinach. Dużą i kosztowną inwestycją będzie z pewnością termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skrudkach, na którą chcemy przeznaczyć 300.000 zł. Wykonamy podjazd do budynku Ośrodka Zdrowia za 25.000 zł. Planujemy oprócz inwestycji remonty dróg gminnych i oświetlenia drogowego oraz wykonywanie remontów bieżących obiektów komunalnych: szkół, remiz strażackich i budynków administracyjnych, jak np. wymianę przeciekającego dachu budynku Urzędu Gminy. Nasza siedziba jest przedwojenna i niestety, pewne nakłady od czasu do czasu są niezbędne. Na te wszelkie prace remontowe przeznaczamy kwotę 184.000 zł.

W 2006 roku chcemy też spłacić z naszych dochodów kwotę 180.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Żyrzynie. Pozwoli nam to w roku 2007 ubiegać się, myślę, że z powodzeniem, o umorzenie pozostałej kwoty pożyczki. Podstawą do tego jest wykonanie zadania i terminowe spłacanie rat, a w tym względzie jesteśmy bez zarzutu.

W 2005 roku nie pozyskaliśmy pieniędzy ze sprzedaży sąsiadującego ze Szkołą Podstawową w Żyrzynie budynku mieszkalnego, który od kilku lat pozostaje w stanie surowym. Dlatego nadal będziemy szukać podmiotów zainteresowanych jego kupnem.

Kontynuowane są rozpoczęte w 2005 r. prace projektowe dotyczące wymiany wodociągu w Kotlinach i budowy chodnika w Strzyżowicach.

W 2006 roku gmina nadal utrzymywać będzie zwolnienia z płacenia podatków od mieszkań, a także od posiadania psów, mimo że przyjęliśmy dodatkowe obciążenia w postaci wypłacania stypendiów szkolnych, do których musimy dokładać własne środki. Planujemy także wprowadzenie dożywiania uczniów, a co się z tym wiąże opłacanie 40 procent kosztów tej akcji.

Mimo jednak dodatkowych zadań, mamy powody do radości, bo uchwalony na 2006 rok budżet jest naprawdę dobry.

Korzystając z okazji, iż jest to początek nowego roku - pragnę wszystkim czytelnikom Gościńca Żyrzyńskiego złożyć najgorętsze, płynące z głębi serca życzenia optymizmu, zdrowia, pomyślności, miłości bliskich i spełnienia najskrytszych marzeń.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015