Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2004
Ostatnio dodane
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Rezerwat w gminie

Jedyny i niepowtarzalny Rezerwat Przyrody, należący do najważniejszych w kraju węzłów ekologicznych, zajmujący teren naszej Gminy - Piskory, doczekał się szerszego zainteresowania ze strony Unii Europejskiej.

Bogactwo i różnorodność gatunków roślinnych, zwierzęcych, a jednocześnie znaczna liczebność siedliskowych populacji, spełniły wymagania dyrektyw stawianych przez program Natura 2000. Co za tym idzie Piskory zostały przyjęte do systemu sieci obszarów szczególnie chronionych w Polsce, a wszystkie obszary chronione zebrane z krajów członkowskich UE, tworzą Europejską Sieć Ekologiczną (EECONET).


Wysychające J. Piskory

Jezioro Piskory wraz z otaczającymi je lasami weszły w skład obszarów Doliny Dolnego Wieprza, które podzielono na Obszar Specjalnej Ochrony (OSO), a także Specjalny Obszar Ochrony(SOO). Obszary te pomimo podobnego nazewnictwa i pokrywania się ze sobą wyznaczoną powierzchnią, dotyczą ochrony innych populacji. Pierwszy z obszarów obejmuje tereny lęgowe ptaków zagrożonych wyginięciem i tych, które corocznie przylatują by gniazdować pośród podmokłych łąk oraz przybrzeżnej roślinności.

Nad Jeziorem Piskory napotkać można bąka - mistrza kamuflażu, torpedującą rybitwę białoskrzydłą, balet żurawi podczas pory godowej, czujne gęsi gęgawy, nurkującego perkoza zausznika, brodzące czaple siwe i białe oraz małą kurkę zielonkę. Teren patrolowany jest przez błotniaka stawowego. Z sąsiadujących łęgów olszowych dobiegają odgłosy orlika krzykliwego i puchacza, a w koronach drzew widać gniazda bociana czarnego i wspomnianych czapli. Gdzieś pomiędzy wierzchołkami lasu i łanami traw króluje orzeł bielik.


Nieczynna piaskownia w pobliżu Piskor i występująca na jej terenie Marsylia czterolistna

Drugi z wydzielonych obszarów związany jest z siedliskami poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, pomijając ptaki. Zakresem swoim obejmuje dolinę rzeki Wieprz i sąsiadujące od południa lasy z zespołem wydm w otoczeniu zbiornika. W nieczynnej piaskowni w pobliżu jeziora między Gołębiem a Niebrzegowem odnowiono populację marsylii czterolistnej. Jest to jedyne naturalne miejsce w kraju występowania tej wymarłej rośliny. Ostatnie miejsce występowania Marsylii odnotowano w 1973 roku nad brzegiem Jeziora Goczałkowskiego. Od tego czasu rośnie tylko w ogrodach botanicznych. W środowisku wodnym występują rozległe łąki ramienic, a w lasach można się natknąć na okazałe dęby szypułkowe i brzozy brodawkowate. Zwierzęta zamieszkujące ten wodno-leśny rezerwat biocenotyczny to - poza ptactwem - piskorz, który z żółwiem błotnym zamieszkuje środowisko bagienne.


Piskory

Ochrona ostoi Natura 2000 jest realizowana tak, by nie pogarszać stanu siedlisk oraz nie podejmować zadań mogących zagrażać i doprowadzić do ich degradacji. Należy również zachować dotychczasowy sposób użytkowania tych terenów, ponieważ zaniechanie gospodarowania, szczególnie na łąkach i pastwiskach, prowadzi do zaniku stanowisk rzadkich roślin i zwierząt. Oznacza to wielką szansę dla rolników, ponieważ za użytkowanie tych terenów w sposób zgodny z pewnymi zasadami programów rolnośrodowiskowych, jak terminowość i sposób wykonania prac dostosowany do lęgów ptaków, rolnicy dostaną dodatkowe pieniądze.


Ciek wodny Rabik

Niestety nasza Gmina nie została wpisana na listę w strefie priorytetowej Polesia Zachodniego, Wołyńskiego i dolnego Wieprza. Ujęto w niej za to Gminę Baranów. Oznacza to, że nie będzie można skorzystać z pakietu utrzymania łąk i pastwisk ekstensywnych z "płatności rolnośrodowiskowych" Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przez ten fakt nasi rolnicy stracą pieniądze rzędu od 300 zł/ha za wypas do 1030 zł/ha za wykaszanie ręczne. Dla pocieszenia kolejne rozpatrywanie obszarów przyrodniczych o specjalnej ochronie, a co za tym idzie stref priorytetowych odbędzie się w 2007 roku. Być może wtedy uwzględniona zostanie również Gmina Żyrzyn. Pomimo, że Jezioro Piskory położone jest w większości na naszym terenie, Gminy nie ma w Strefie Priorytetowej Doliny Dolnego Wieprza.

E.R.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia