§ 1

1.Urząd Gminy Żyrzyn, zwany dalej "Urzędem", jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.
2.Urząd zapewnia warunki poprawnego wykonywania zadań przez Wójta Gminy Żyrzyn - sprawującego funkcję organu wykonawczego Gminy, o ile nie zostały przekazane do prowadzenia innym gminnym jednostkom organizacyjnym.
3.Urząd nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

Urząd działa na podstawie:

1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
2)ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
3)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami),
4)ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593),
5)ustaw szczególnych,
6)Statutu Gminy Żyrzyn,
7)niniejszego Statutu.

§ 3

1.Urząd swoim działaniem obejmuje teren Gminy Żyrzyn.
2.Urząd mieści się w miejscowości Żyrzyn, w dwóch budynkach przy ulicy Powstania Styczniowego.
3.Na budynku, w którym mieści się biuro Urzędu zlokalizowanym przy ul. Powstania Styczniowego 10 umieszcza się tablicę urzędową o treści "Urząd Gminy Żyrzyn", a na budynku przy ul. Powstania Styczniowego 15 tablicę o treści "Urząd Stanu Cywilnego w Żyrzynie".
4.Urząd posiada numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP.

§ 4

1.Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
2.Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy nadany przez Wójta w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 5

1.Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2.Wójt Gminy, jako kierownik Urzędu, zgodnie z przepisami prawa pracy, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunki do pracowników Urzędu.

§ 6

1.Urząd jako jednostka budżetowa sektora finansów publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy.
2.Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, opracowany na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy budżetu.
3.Procedury ustalania i zmian planu finansowego ustalają odrębne przepisy.
4.Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
5.Urząd zarządza przekazanym mieniem niezbędnym do wykonywania nałożonych zadań.
6.Za zobowiązania Urzędu odpowiada Gmina.
7.Nadzór nad działalnością finansową sprawuje Skarbnik Gminy.
8.Za całość gospodarki finansowej Urzędu, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej oraz w zakresie rachunkowości jednostki odpowiada Wójt Gminy.
9.Obowiązki, o których mowa w ust. 3 Wójt może powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 7

1.Urząd posiada rachunek bankowy i prowadzi księgowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2.Urząd i Gmina Żyrzyn posiadają wspólny rachunek bankowy.

§ 8

Urząd zawiera umowy na usługi, dostawy lub roboty budowlane z zachowaniem zasad określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 9

1.Gospodarka środkami publicznymi prowadzona przez Urząd jest jawna.
2.Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i sołectwach informacji i sprawozdań dotyczących finansów i działalności Urzędu, w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 10

Każda zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Rady Gminy Żyrzyn.