Referat Gospodarki, Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Gminy
KierownikMarcin Sulej
Lokalizacjapok. nr 1, tel. (81)8814226 w. 38
pok. nr 6, tel. (81)8814226 w. 43
pok. nr 11, tel. (81)8814226 w. 33
Zakres zadań
-gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi
-komunalizacja gruntów
-prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych
-prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości
-przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów
-prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
-zarządzanie drogami gminnymi i ulicami
-tworzenie i utrzymanie terenów zielonych
-wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz użytków rolnych i zielonych
-gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz
-prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych wykraczających poza zadania innych Referatów
-opracowywanie programów przeciwdziałania alkoholizmowi