Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
SkładJarosław Osiak - Przewodniczący
Marcin Barański
Marcin Feldman
Halina Mizura
Andrzej Potyra
Tadeusz Stachyra
Jan Trybuła
Zakres działania
-rolnictwo i gospodarka terenami
-leśnictwo i zadrzewienia
-gospodarka gruntami
-organizacja targowisk i ustalanie ich regulaminów
-opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
-zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i zaopatrzenie wsi w wodę
-kanalizacja wsi, utrzymanie wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych
-sprawowanie opieki nad grobami wojennymi
-porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe
-działalność związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
-opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy