Komisja Rewizyjna
SkładAndrzej Szlendak - Przewodniczący
Marcin Barański
Marcin Feldman
Agnieszka Gogacz
Monika Świderska
Zakres działania
-kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy (rad sołeckich) pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
-badanie gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy
-przedkładanie Radzie oceny wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosku w sprawie absolutorium w formie uchwały