Komisja Budżetowa, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego
SkładJan Trybuła - Przewodniczący
Agnieszka Gogacz
Teresa Gruda
Leszek Kozak
Halina Mizura
Jarosław Osiak
Tadeusz Stachyra
Stanisław Wach
Sebastian Walaszek
Zakres działania
-komunalne budownictwo mieszkaniowe
-utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
-opiniowanie projektów budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy
-działalność gospodarcza i handlowa, w tym opiniowanie uchwalonych programów gospodarczych
-opiniowanie przystąpienia do spółek i spółdzielni, tworzenia ich i występowania z nich
-opiniowanie przystępowania do związków międzygminnych i występowania z nich
-tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek
-nabywanie i zbywanie majątku gminy
-opiniowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
-opiniowanie wielkości ustalanych podatków i opłat
-opiniowanie przyjmowania lub odrzucania spadków i darowizn
-opiniowanie spraw związanych z emitowaniem obligacji i określaniem zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
-wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów i ustalania przez Radę maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym
-opiniowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej - powiatowej i wojewódzkiej
-opiniowanie wysokości planowanych dotacji gminnych