Zamówienie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żyrzyn w 2017 roku
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Informacja z otwarcia ofert