Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 112993L - ulicy Plebańskiej w miejscowości Żyrzyn na odcinku od km 0+003,50 do km 0+503,50
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zapytania oferentów
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty