Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowych
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa - Żyrzyn ul. Zielona
Załącznik nr 1a - dokumentacja projektowa - Kotliny
Załącznik nr 2 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Żyrzyn ul. Zielona
Załącznik nr 2a - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Kotliny
Załącznik nr 3 - przedmiar robót - Żyrzyn ul. Zielona
Załącznik nr 3a - przedmiar robót - Kotliny
Wynik postępowania przetargowego