Przetarg nieograniczony na modernizację - przebudowę drogi gminnej (dz. ew. 897) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+630,00 w miejscowości Borysów
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 3 - przedmiar robót
Wynik postępowania przetargowego