Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w Gminie Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa - droga w Bałtowie
Załącznik nr 1a - dokumentacja projektowa - droga w Osinach
Załącznik nr 2 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - droga w Bałtowie
Załącznik nr 2a - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - droga w Osinach
Załącznik nr 2b - stała organizacja ruchu
Załącznik nr 3 - przedmiar robót - droga w Bałtowie
Załącznik nr 3a - przedmiar robót - droga w Osinach
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania przetargowego