Przetarg nieograniczony na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałtowie
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw
Załącznik nr 6 - specyfikacja zakupywanego sprzętu
Załącznik nr 7 - wzór umowy
Załącznik nr 8 - wykaz robót przewidzianych dla podwykonawców
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania przetargowego