Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Żyrzyn w 2016 roku
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia
załącznik nr 8 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Żyrzyn z 18 grudnia 2012 r.
załącznik nr 9 - Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Wynik postępowania przetargowego - 16 grudnia 2015 r.