Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej DN 160 w miejscowości Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
  • załącznik nr 2 - przedmiar robót
  • załącznik nr 3 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  • Wynik postępowania przetargowego - opublikowano 13 lipca 2015 r.