Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w Gminie Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa - Żyrzyn
  • załącznik nr 1a - dokumentacja projektowa - Żerdź
  • załącznik nr 2 - przedmiar robót - Żyrzyn
  • załącznik nr 2a - przedmiar robót - Żerdź
  • załącznik nr 3 - szczegółowa specyfikacja techniczna - Żyrzyn
  • załącznik nr 3a - szczegółowa specyfikacja techniczna - Żerdź
  • Wynik postępowania przetargowego