Przetarg nieograniczony na modernizację budynku SPZOZ
w Żyrzynie
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na pytania oferentów
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o przetargu oraz o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zmieniony załącznik nr 2c - przedmiar robót - branża sanitarna
Wynik postępowania przetargowego