Przetarg nieograniczony na adaptację dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja projektowa:
Przedmiar robót:
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
Wynik postępowania przetargowego