Przetarg nieograniczony na remont i modernizację
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do specyfikacji:
załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa:
załącznik nr 2 - przedmiar robót
załącznik nr 3 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania przetargowego