Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia:
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2013"
Zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wzór umowy