Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kośminie

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kośminie pow. puławski, woj. lubelskie.

Nieruchomość oznaczona jest nr 7/1 o powierzchni 1,13 ha, stanowi własność Gminy Żyrzyn KW LU1P/00053783/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest zabudowana parterowym budynkiem socjalno-przemysłowym, położona w Kośminie przy drodze krajowej Nr 17.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XIII/69/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 39, poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.) przeznaczona jest pod: usługi turystyczne, funkcja uzupełniająca: handel, gastronomia, nieuciążliwe rzemiosło, obsługa rolnictwa. Oznaczona na planie symbolami: UT, UH, UG, UR, RPU.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 263340,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2012 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Żyrzyn w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 10 (pokój nr 5).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 20 sierpnia 2012 r. włącznie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 27000,00 zł. Wadium należy wnieść na konto Gminy Żyrzyn Nr 86819110712001000001010005 BS Cyców Oddział w Żyrzynie z tytułem wpłaty: "wadium na zakup działki nr 7/1 w Kośminie".

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości i dowodu wniesienia wadium.

W przypadku uczestników będących cudzoziemcami, a chcących nabyć przedmiotowe prawo do nieruchomości, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia.

Od obowiązku wniesienia wadium zwolnione są osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do 20 lipca 2012 r. oraz przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym.

Wójt Gminy Żyrzyn zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Dodatkowe informacje dotyczące organizowanego przetargu można uzyskać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Żyrzyn lub pod nr telefonu (81)8814226.