Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Osinach

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Osinach, powiat puławski, województwo lubelskie, działka nr 1/6 o powierzchni 1,5001 ha.

Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż przysługującego Gminie Żyrzyn prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Osinach, powiat puławski, województwo lubelskie, działka nr 1/6 o powierzchni 1,5001 ha.

Przysługujące Gminie Żyrzyn prawo ujawnione zostało w księdze wieczystej Nr LU1P/00044792/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Puławach.

Nieruchomość jest niezabudowana, wolna od wszelkich zobowiązań osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod: teren zabudowy produkcyjnej i usługowej, dolina rzeki Dużego Piotra, oznaczona na planie symbolami 2P, S, B, ZŁ, W.

Wyłoniony w drodze przetargu wieczysty użytkownik obowiązany jest do wnoszenia opłat rocznych na rzecz właściciela - Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomości rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1700 z późniejszymi zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2012 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Żyrzynie przy ul. Powstania Styczniowego 10 (pokój nr 5).

Cena wywoławcza nieruchomości (sprzedawanego prawa) wynosi 197.800,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 20 lipca 2012 r. włącznie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł. Wadium należy wnieść na konto Gminy Żyrzyn Nr 86819110712001000001010005 BS Cyców Oddział w Żyrzynie z tytułem wpłaty: "wadium na zakup działki nr 1/6 w Osinach".

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje dotyczące organizowanego przetargu można uzyskać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Żyrzyn lub pod nr telefonu (81)8814226.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości i dowodu wniesienia wadium.

W przypadku uczestników będących cudzoziemcami, a chcących nabyć przedmiotowe prawo do nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia.

Od obowiązku wniesienia wadium zwolnione są osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do 20 lipca 2012 r. oraz przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i powinna być wpłacona przed zawarciem umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym.

Wójt Gminy Żyrzyn zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, w przypadku stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.