Rokowania dotyczące sprzedaży
zabudowanej nieruchomości w Żyrzynie

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza rokowania, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem dworsko-parkowym, oznaczonej nr dz. 666/2 o pow. 8,82 ha, położonej w Żyrzynie.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Żyrzyn, zapisana jest w księdze wieczystej Nr LU1P/00073426/9 w Sądzie Rejonowym w Puławach. Na działce znajduje się budynek dworu wybudowany w połowie XIX w. oraz park z zabytkowym drzewostanem i stawami. Wpisana jest do rejestru zabytków decyzją WKZ w Lublinie z dnia 31.03.1967 znak: KL.V-7/216/67 pod nr A/310. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 666/2 o pow. 8,82 ha. Powierzchnia użytkowa pałacu wynosi 920,96 m2 (w tym 357,11 m2 powierzchnia piwnic).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie: UO, MP, UZ, UK, MN, UT, UA o przeznaczeniu: funkcja oświaty z możliwością zmiany przeznaczenia na funkcję pensjonatową, sanatoryjną, kultury, rezydencjonalną, turystyczną i administracyjną. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Terminy odbytych przetargów:

  1. Dnia 5 września 2011 r. - pierwszy przetarg.
  2. Dnia 6 października 2011 r. - drugi przetarg.

Oba przetargi odbyły się z wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.525.000,00 zł.

Termin przeprowadzenia rokowań: 29 listopada 2011 r. o godz. 1100 w sali nr 5 Urzędu Gminy Żyrzyn przy ul. Powstania Styczniowego 10, Żyrzyn.

Warunki przystąpienia do rokowań:

  1. Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w kopertach zamkniętych z dopiskiem "ROKOWANIA na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Żyrzynie" w terminie do dnia 25 listopada 2011 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, Żyrzyn pok. Nr 9.
  2. Wpłacenie zaliczki w wysokości 150.000,00 zł na konto Gminy Żyrzyn nr 86819110712001000001010005 BS Cyców Oddział Żyrzyn najpóźniej do dnia 25 listopada 2011 r.
  3. Akceptacja dla udzielonej bonifikaty w wysokości 1%, z tytułu zakupu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Wyłoniony w rokowaniach nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty wieczysto-księgowej i koszty ewentualnego geodezyjnego okazania granic. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy, zaliczka przepadnie na rzecz sprzedającego.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości będzie zwrócona niezwłocznie na konto wskazane przez tą osobę.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy, z czego zapłata co najmniej 40% ceny musi nastąpić w terminie 10 dni od dnia zakończenia rokowań.

Zastrzega się, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Jednocześnie odwołuje się rokowania ogłoszone na dzień 28.11.2011.

W przypadku uczestników będących cudzoziemcami a chcących nabyć przedmiotową nieruchomość zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba lub podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości zostanie poinformowany w terminie do 21 dni od dnia zakończenia rokowań, z tym że wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości, po wcześniejszym wpłaceniu całej kwoty na rzecz sprzedającego.

Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części odbędzie się bezpośrednio po części jawnej.

Wszelkie informacje związane z rokowaniami w tym związane z nieruchomością można uzyskać pod nr tel. 818814226 lub w Urzędzie Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 pok. 1.

Zdjęcia nieruchomości