Rokowania dotyczące sprzedaży
zabudowanej nieruchomości w Żyrzynie

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza rokowania, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem dworsko-parkowym, oznaczonej nr dz. 666/2 o pow. 8,82 ha, położonej w Żyrzynie.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Żyrzyn, zapisana jest w księdze wieczystej Nr LU1P/00073426/9 w Sądzie Rejonowym w Puławach. Na działce znajduje się budynek dworu wybudowany w połowie XIX w. oraz park z zabytkowym drzewostanem i stawami. Wpisana jest do rejestru zabytków decyzją WKZ w Lublinie z dnia 31.03.1967 znak: KL.V-7/216/67 pod nr A/310. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 666/2 o pow. 8,82 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie: UO, MP, UZ, UK, MN, UT, UA o przeznaczeniu: funkcja oświaty z możliwością zmiany przeznaczenia na funkcję pensjonatową, sanatoryjną, kultury, rezydencjonalną, turystyczną i administracyjną. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Terminy odbytych przetargów:

  1. Dnia 5 września 2011 r. - pierwszy przetarg.
  2. Dnia 6 października 2011 r. - drugi przetarg.

Oba przetargi odbyły się z wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000,00 zł.

Termin przeprowadzenia rokowań: 28 listopada 2011 r. o godz. 1100 w sali nr 5 Urzędu Gminy Żyrzyn przy ul. Powstania Styczniowego 10.

Warunki przystąpienia do rokowań:

  1. Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w kopertach zamkniętych z dopiskiem "ROKOWANIA na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Żyrzynie" w terminie do dnia 24 listopada 2011 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, pok. Nr 9.
  2. Wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 150.000,00 zł na konto Gminy Żyrzyn nr 86819110712001000001010005 BS Cyców Oddział Żyrzyn najpóźniej do dnia 24 listopada 2011 r. a kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Wyłoniony w rokowaniach nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy, zaliczka przepadnie na rzecz sprzedającego.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości będzie zwrócona niezwłocznie na konto wskazane przez tę osobę.

Zapłata ceny nastąpi nie później, niż w ciągu 10 dni od daty zakończenia rokowań, pod rygorem przepadku zaliczki na rzecz sprzedającego.

Zastrzega się, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, ze zmianami).

Wszelkie informacje związane z rokowaniami można uzyskać pod nr telefonu 818814226 lub w Urzędzie Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 pok. 1.

Zdjęcia nieruchomości