Przetarg ustny nieograniczony na rozbiórkę drewnianego budynku Przedszkola Gminnego w Żyrzynie

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na rozbiórkę drewnianego budynku Przedszkola Gminnego w Żyrzynie.

Budynek ten znajduje się na działce nr 340/3 położonej w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 143.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2011 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Żyrzyn przy ul. Powstania Styczniowego 10 (pok. nr 5). Cena wywoławcza budynku do rozbiórki wynosi 1000,00 zł.

Budynek będący przedmiotem przetargu został wykonany w konstrukcji drewnianej balowo-słupowej, pokrytej od wewnątrz matami trzcinowymi, zaś od zewnątrz łupanymi kijami leszczynowymi. Ściany piwnicy z cegły ceramicznej. Stropy drewniane, belkowe, obite od spodu deskami pokrytymi matami trzcinowymi, sufity tynkowane. Wypełnienie termiczne i akustyczne polepa trocinowa stabilizowana. Dachy dwuspadowe z kładzionymi naczółkami. Więźba drewniana, jętkowa, okapy konstruowane na wystających belkach stropowych, zdobionymi zaciosami. Łaty drewniane deskowe. Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe dwu, trzy i cztero kwaterowe. Szklone szybami pojedynczymi, stolarka drzwiowa: drewniana, felcowana w ościeżnicach drewnianych. Drzwi wejściowe do budynku (wiatrołapu) PCV. Powierzchnia użytkowa budynku: 661,92 m2, kubatura 4185 m3.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 11 października 2011 r. wpłacą wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Gminy pok. nr 8 lub na konto Gminy Żyrzyn nr 8681911071200100000101005 w BS Cyców Oddział w Żyrzynie, z tytułem wpłaty: "wadium na zakup budynku do rozbiórki".

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy Urzędu lub na wyżej wskazane konto.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny rozbiórki budynku. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia.

Cena osiągnięta w przetargu powinna być wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu przetargu.

Termin rozbiórki budynku ustala się do dnia 31 grudnia 2011 r. Natomiast wyrównanie terenu ziemią do 30 kwietnia 2012 r.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (w wysokości 20 zł) powyżej ceny wywoławczej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca budynku do rozbiórki nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ciągu 10 dni od dnia przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje dotyczące organizowanego przetargu oraz budynku można uzyskać w pok. nr 1 Urzędu Gminy Żyrzyn lub pod nr tel. (81)8814226.