Przetarg nieograniczony na wykonanie odpływu z kanalizacji deszczowej o długości 302,5 m od zbiorczej studni odwadniającej teren przedszkola do cieku Duży Pioter
Wynik postępowania przetargowego
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
- część graficzna: - część opisowo-zestawieniowa: Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Załącznik nr 3 - przedmiar robót:
Zapytania oferentów i udzielone odpowiedzi