Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 107460 L - ulica Leśna w miejscowości Żyrzyn
na odcinku od km 0+000 do km 0+648,36
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa
- plan sytuacyjny
- profil podłużny
- przekrój normalny
- przekroje poprzeczne
- szczegół zjazdu
Przedmiar robót branża drogowa
Szczegółowe specyfikacje techniczne branża drogowa
- wymagania ogólne
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie wykopów
- wykonanie nasypów
- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
- krawężniki betonowe
- obrzeża betonowe
- chodniki z kostki brukowej
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- pobocze ziemne
- regulacja pionowa studni
- oznakowanie pionowe
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa sieci gazowej
- profil przyłącza gazowego
- przekrój wykopu dla gazociągów
- przedmiar robót
- szczegółowe specyfikacje techniczne
Projekt budowlano-wykonawczy branża elektryczna i telekomunikacyjna
- specyfikacja techniczna branża elektryczna i telekomunikacyjna
- przedmiar robót branża elektryczna
- przedmiar robót branża telekomunikacyjna
Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenie drogowe
- bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
- załączniki
Przedmiar robót branża oświetlenie drogowe
Wynik postępowania przetargowego