Przetarg nieograniczony na remont elewacji
budynku Urzędu Gminy w Żyrzynie
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- przedmiar robót
Wynik postępowania przetargowego