Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości Kotliny - Gmina Żyrzyn - etap I
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- załącznik nr 1 - przedmiar robót
Wynik postępowania przetargowego