Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych
w miejscowościach Żyrzyn i Żerdź - Gmina Żyrzyn
Wynik postępowania przetargowego
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zadanie nr 1Projekt budowlano-wykonawczy
- plan sytuacyjny
- profil podłużny
- przekroje poprzeczne
- przekrój normalny
Przedmiar robót
Klasyfikacja robót budowlanych wg CPV
- wymagania ogólne
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie wykopów
- wykonanie nasypów
- regulacja pionowa studzienek
- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
- warstwa odsączająca
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy ziemnych
- pionowe oznakowanie dróg
- krawężniki betonowe
Zadanie nr 2Projekt budowlano-wykonawczy
- plan sytuacyjny
- profil podłużny
- przekroje poprzeczne
- przekrój normalny
Przedmiar robót
Klasyfikacja robót budowlanych wg CPV
- wymagania ogólne
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie wykopów
- wykonanie nasypów
- regulacja pionowa studzienek
- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
- warstwa odsączająca
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy ziemnych
- pionowe oznakowanie dróg
- krawężniki betonowe
Zadanie nr 3Projekt budowlano-wykonawczy
- plan sytuacyjny
- profil podłużny
- przekroje poprzeczne
- przekrój normalny
Przedmiar robót
Klasyfikacja robót budowlanych wg CPV
- wymagania ogólne
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie wykopów
- wykonanie nasypów
- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
- warstwa odsączająca
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy ziemnych
- pionowe oznakowanie dróg
Specyfikacja techniczna - przebudowa urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
- przebudowa dróg - przebudowa kabli telefonicznych - Żerdź
- przebudowa dróg - przebudowa kabli telefonicznych - Żyrzyn ul. Polna
- przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - Żyrzyn ul. Ogrodowa
- przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - Żyrzyn ul. Polna