Zapytania oferentów
dotyczące przetargu nieograniczonego
na usługę udzielenia kredytów bankowych
na realizację zadań inwestycyjnych przez Gminę Żyrzyn

Gmina Żyrzyn działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła prośba o udostępnienie następujących dokumentów:
  1. Sprawozdanie Rb-NDS, RB-Z za III kw. 2008 r.
  2. Sprawozdanie RB-28S za III kw 2008 r.
  3. Prognoza za okres kredytowania.
  4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu z określeniem okresu spłaty i wskazaniem źródeł spłaty.
  5. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę wnioskowanych kredytów.