Przetarg nieograniczony
na dostawę i montaż zaplecza sanitarno-szatniowego
w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"
na terenie kompleksu sportowego
przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie
wraz przyłączami cieplnym i wod.-kan.
oraz oświetlenie zespołu boisk sportowych
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik 1a - dokumentacja projektowa dotycząca budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
załącznik 1b - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
załącznik 1c - przedmiar robót dotyczących budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
załącznik 1d - dokumentacja projektowa dotycząca wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej, oraz oświetlenia boisk
załącznik 1e - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej
załącznik 1f - przedmiar robót dotyczących wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej
załącznik 1g - dokumentacja projektowa dotycząca wykonania instalacji sanitarnej
załącznik 1h - przedmiar robót dotyczących wykonania instalacji sanitarnej w budynku zaplecza
załącznik 2a - przedmiar robót dotyczących wykonania oświetlenia boisk sportowych
załącznik 2b - dokumentacja projektowa dotycząca wykonania przyłącza cieplnego c.o.
załącznik 2c - dokumentacja projektowa dotycząca wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego na zimną i ciepłą wodę
załącznik 2d - przedmiar robót dotyczących wykonania przyłącza cieplnego c.o.
załącznik 2e - przedmiar robót dotyczących wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego na zimną i ciepłą wodę
Wynik postępowania przetargowego