Zapytania i wyjaśnienia
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dla przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku gimnazjum i przedszkola
w Żyrzynie

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na zapytania te zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Które budynki należy pozostawić, a które przewidziane są do rozbiórki? Prosimy o wskazanie na mapie.

Odpowiedź

Pozostawić należy budynek szkoły podstawowej. Budynek istniejącego przedszkola przeznaczony jest do rozbiórki ale dopiero w momencie, gdy jego funkcję przejmie nowe przedszkole, rozbiórka garaży możliwa jest wcześniej, jeżeli koliduje z projektowanymi obiektami. Zał. mapa.

Pytanie Nr 2

Jaka jest obecna funkcja istniejących budynków znajdujących się na obszarze opracowania?

Odpowiedź

Znajdujące się na obszarze opracowania budynki - mapa to:

  1. Szkoła Podstawowa
  2. Przedszkole
  3. Garaże i pomieszczenie gospodarcze

Pytanie Nr 3

Proszę wskazać, które drzewa należy pozostawić. W planie miejscowym jest mowa o dwóch pomnikach przyrody. Prosimy o wskazanie ich na mapie.

Odpowiedź

Pomniki przyrody, o których jest mowa, usytuowane są poza obszarem działek przewidzianych do projektowania.

Pytanie Nr 4

Czy jest dokumentacja archiwalna istniejących budynków znajdujących się na obszarze opracowania?

Odpowiedź

Posiadamy dokumentację archiwalną istniejącego budynku szkoły podstawowej. Brak dokumentacji pozostałych budynków.

Pytanie Nr 5

W SIWZ wskazano projekt przyłączy. Rozumiemy, że są one w obrębie działki (w pasie do 20 m). Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź

Przyłącza tlf, wod.-kan., co, cwu i gaz ziemny, o których jest mowa w SWIZ - tak. Przyłącze energetyczne należy zaprojektować od istniejącej stacji transformatorowej (około 100 m). Należy przewidzieć wymianę transformatora.

Pytanie Nr 6

Czy dysponują Państwo aktualizowana mapą do celów projektowych?

Odpowiedź

Aktualizacja mapy do celów projektowych, wykonana w skali 1:500 wg stanu z 07-04-2008, jest zadaniem wykonawcy projektu.

Pytanie Nr 7

Jakich rozmiarów salę sportową należy przewidzieć w projekcie?

Odpowiedź

Podaliśmy wymiary sali (20x40) m, tak aby mieściło się w niej pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej z zapleczem sanitarnym i niezależnym wejściem.

Pytanie Nr 8

Czy w koncepcji gimnazjum należy zaprojektować osobno 9 klas dla 9-ciu oddziałów i dodatkowo 10 pracowni przedmiotowych, czy te 9 oddziałów zawiera się w pracowniach przedmiotowych?

Odpowiedź

W koncepcji gimnazjum 9 oddziałów zawiera się w pracowniach przedmiotowych.