Zapytania i wyjaśnienia
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dla przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na zapytania te zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Czy zamawiający dopuści samochód z homologacją osobową z ilością 9 miejsc bez homologacji do przewozu osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zapis specyfikacji "samochód powinien posiadać Homologację Ministerstwa Infrastruktury jako samochód osobowy 9-miejscowy, który wyjechał z fabryki jako auto 9-osobowe oraz homologację do przewozu osób niepełnosprawnych" należy rozumieć:

  • samochód powinien posiadać homologację na auto osobowe 9-miejscowe oraz homologację na urządzenia do mocowania wózka inwalidzkiego oraz na montaż tych urządzeń,
  • nie dopuszcza się zamiennie badania technicznego przez upoważnioną stację diagnostyczną,
  • faktura za dostarczony pojazd powinna być opisana: "dostawa samochodu (...) przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim".