Wynik postępowania przetargowego
na dostawę samochodu osobowego 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Wójt Gminy Żyrzyn informuje:

W przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim wpłynęła 1 oferta.

Kryterium wyboru ofert stanowiła cena: 100%.

Za najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez AUTO-TAMEX Sp. z o.o. 24-100 Puławy ul. Lubelska 6, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium cena określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.