Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę samochodu osobowego 9-miejscowego,
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego 9-miejscowego,
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Samochód powinien spełniać co najmniej aktualne wymogi techniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz następujące warunki:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.60.00-3.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Termin dostawy: 30.11.2008.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Udział w postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności - wykonawca składający ofertę musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem,
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie: każdy z wykonawców musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. W odniesieniu do warunków niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, kadrowego oraz sytuacji finansowej, muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostania zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w pkt 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki wykonawca spełni.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)Formularz oferty wg załącznika nr 1 do specyfikacji.
2)Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego w stosunku do wykonawcy (przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy):
-informacja ogólna o wykonawcy wg załącznika nr 2,
-oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru dołączonego do specyfikacji stanowiącego załącznik nr 3.
3)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4)W przypadku wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo określone w pkt. 5.4 SIWZ.
5)Dowód wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, pokój nr 9 lub z bieżącej strony.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, pokój nr 9 do 23.09.2008 do godz. 1000.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.