Wynik postępowania przetargowego
na przebudowę stacji wodociągowej
w miejscowości Kotliny, gm. Żyrzyn - etap I

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Wójt Gminy Żyrzyn informuje:

W przetargu nieograniczonym na przebudowę stacji wodociągowej w miejscowości Kotliny, gm. Żyrzyn - etap I wpłynęła 1 oferta.

Kryterium wyboru ofert stanowiła cena: 100%.

Za najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Sanitarnego "SANITECH" ul. Krupówka 55, 35-213 Rzeszów, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium cena określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.