Wynik postępowania przetargowego
na dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Wójt Gminy Żyrzyn informuje:

W przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania wpłynęły 2 oferty. Kryterium wyboru ofert stanowiła cena: 100%. Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta nr 2 złożona przez Unizeto Technologies S.A. Oddział w Lublinie ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin za cenę: 67917,40 zł, która uzyskała największą ilość punków w kryterium cena, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucono, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia) ofertę nr 1 złożoną przez EURO-SERWIS s.c. W.Fedyna, J.Grzegorczyk, M.Tarkowski ul. Kołłątaja 18, 24-100 Puławy. Oferta nr 1, mimo wezwania zamawiającego, nie została uzupełniona o dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów co do przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.