Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

ogłasza unieważnienie postępowania

na przebudowę stacji wodociągowej
w miejscowości Kotliny, gm. Żyrzyn - etap I

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta, wobec tego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655) postępowanie zostało unieważnione.